آرد سنگک


آرد سنگک

آردی است که از تمام آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود .این آرد بیشتر در تولید نان سنگک کاربرد دارد.این نوع آرد دارای چسبندگی بالایی است و از این رو برای طبخ نان سنگک قابلیت بالایی دارد.


خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۱/۲۲۶ – ۱/۴۷۵
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱/۵
گلوتن مرطوب حداقل ۲۴
اسیدیته(حداکثر) ۴/۱