آرد تافتون و لواش


آرد تافتون و لواش

آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان تافتون و لواش کاربرد دارد.


خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۱/۲۲۵-۰/۸۵۱
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۵
اسیدیته(حداکثر) ۳/۵