آرد بربری


آرد بربری

آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان بربری کاربرد دارد.


خاکستر(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) ۰/۸۵۰-۰/۷۰۱
رطوبت(حداکثر درصد وزنی) ۱۴/۲
پروتئین(درصد وزنی بر مبنای ماده خشک) حداقل ۱۱
گلوتن مرطوب حداقل ۲۶
اسیدیته(حداکثر) ۲/۴