لیست محصولات

آرد سنگک
آرد سنگک

آردی است که از تمام آندوسپرم و بخشی از پوسته تهیه می شود .این آرد بیشتر در تولید نان سنگک کاربرد دارد.این نوع آرد دار...

مشاهده
آرد بربری
آرد بربری

آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد.این آرد بی...

مشاهده
آرد تافتون و لواش
آرد تافتون و لواش

آردی است که از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ایران می باشد.این آرد بیشتر در تولید نان تافت...

مشاهده
آرد ستاره
آرد ستاره

آردی است که بیشتر از اندسپرم تهیه می شود و دارای ویژگی های مذکور در استاندارد ۱۰۳ سازمان ملی استاندارد ایران می باشد....

مشاهده